Welkom

De praktijk Ternat is een multidisciplinaire groepspraktijk om uw hulpvraag vanuit een multidisciplinair oogpunt te benaderen.

Een plek waar toekomstige mama’s, kersverse mama’s, papa’s en pasgeboren baby’s, peuters, kleuters, tieners, pubers met al hun vragen en moeilijkheden terecht kunnen.

In de praktijk kan u terecht voor kinesitherapie, logopedie, studiebegeleiding en een heel aanbod aan groepslessen voor zowel kinderen als volwassenen.

Stap voor stap, op ieders eigen tempo en hun eigen manier!

Zowel baby’s, peuters, kleuters, lagere school kinderen als adolescenten met motorische, neurologische, psychomotorische, relaxatie, respiratoire of taal- en spraakmoeilijkheden kunnen bij de praktijk terecht.

Hiernaast kunnen toekomstige en kersverse mama’s in de praktijk terecht voor zowel perinatale kinesitherapie of zwangershapsbegeleiding.

De praktijk helpt ook volwassenen met zowel stress gerelateerde klachten, lymfedrainage als evenwichtsproblemen.

De praktijk zorgt voor een uitgebreid onderzoek en begeleidt ook de behandeling.

Er wordt gewerkt volgens een patiëntgerichte visie en benadering waarbij de patiënt centraal staat in zijn gehele persoon en waarbij de moeilijkheden niet enkel apart worden bekeken.

De praktijk hecht veel waarde aan een multidisciplinaire samenwerking en ook een goede communicatie tussen de patiënt, arts, de kinesitherapeut en andere zorgverleners zoals logopedisten, psychologen, CLB en school.

Kinesitherapie voor kinderen

Ga naar Kinesitherapie voor volwassenen

1. Motorisch onderzoek ︱ 2. Therapie

1. Motorisch onderzoek

Afhankelijk van de leeftijd, de hulpvraag en de persoonlijkheid van het kind kan een motorisch onderzoek afgenomen worden. 
Bij een ontwikkelingsonderzoek worden de motorische mijlpalen van de baby geobserveerd. Elk kind ontwikkelt volgens een eigen tempo waardoor er grote individuele verschillen zijn. Naast de kwantiteit wordt de kwaliteit van bewegen in rekening gebracht.

Aan de hand van het psychomotorisch onderzoek wordt er nagegaan hoe de motorische ontwikkeling van het kind verloopt in relatie tot de cognitie, de sociale aspecten en de emotionele component. Zowel grofmotorische, fijnmotorische en visueel-ruimtelijke vaardigheden als werkhouding, aandacht en concentratie worden geëvalueerd om het psychomotorisch functioneren van het kind in kaart te brengen.
Het is echter niet zo dat elk kind dat onderzocht wordt ook effectief start met therapie. U kan in de praktijk ook terecht voor enkel een motorisch onderzoek en/of advies.

Volgende moeilijkheden/aspecten kunnen in kaart gebracht worden a.d.h.v een (psycho)motorisch onderzoek:

Motorische ontwikkling van baby’s ︱ grove motoriek ︱ fijne motoriek ︱ grafomotoriek ︱ schrijfmotoriek ︱ visueel ruimtelijk inzicht ︱ visuomotoriek ︱ lichaamsschema ︱ lateralisatie ︱ werkhouding ︱ aandacht en concentratie ︱faalangst ︱ planning en organisatie


2. Therapie

Ontwikkelingsstimulatie︱ Bobath therapie ︱ Psychomotorische therapie ︱ Respiratoire kinesitherapie ︱ Relaxatietherapie ︱Begeleiding van kinderen met overgewicht ︱ Studiebegeleiding

Ontwikkelingsstimulatie

Elk kind ontwikkelt volgens een eigen tempo waardoor er grote individuele verschillen zijn. Als bewegen bij baby’s en peuters niet zomaar vanzelf gaat hebben kinderen af en toe een duwtje in de rug nodig.

Hierbij wordt zowel gewerkt aan de kwaliteit van bewegen als aan het bereiken van de mijlpalen in de motorische ontwikkeling zoals rollen, kruipen, zitten, staan en stappen. Het kind wordt tijdens de therapie gestimuleerd via het bobath-concept om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Er worden aan de ouders advies en tips meegegeven op vlak van houdingen, hantering en spel om thuis te oefenen.

Indicaties voor ontwikkelingsstimulatie:

Voorkeurshouding︱Torticolli ︱ Motorische achterstand ︱ Billenschuivers ︱ Baby’s met orthopedische problemen (klompvoeten, heupdysplasie, plagiocephalie, ...)︱Premature baby’s︱Gebrek aan bewegingsdrang ︱ Plexus brachialisletsel︱…

Bobath therapie

Bobath-therapie is toepasbaar voor kinderen met zeer uiteenlopende problemen. Bepaalde kinderen vertonen een vertraagde neuro-motorische ontwikkeling, al dan niet licht en voorbijgaand van aard, waarbij het kind moeilijkheden ondervindt in zijn/haar motorische ontwikkeling: niet of vertraagd tot rollen/zitten/kruipen/stand/stappen komen, poepschuiven,...

Via Bobath therapie kunnen ook kinderen met neurologische problemen begeleid worden. Hierbij ligt de oorzaak op het niveau van het centraal zenuwstelsel  en dit uit zich in de motorische ontwikkeling. Als therapeut streeft men ernaar de tonus(spierspanning) te normaliseren om “normale” bewegingspatronen uit te lokken . Eén van de basisprincipes van Bobath therapie steunt op de plasticiteit van het zenuwstelsel en wijst op het belang van de vroegtijdige behandeling. Dit wil niet zeggen dat behandeling op latere leeftijd niet zinvol is. De therapie heeft evenzeer tot doel de orthopedische problemen zoals contracturen te voorkomen en het opvolgen van aangepaste hulpmiddelen om zich te kunnen verplaatsen.

Ouders die meer informatie wensen, kunnen dit vinden op de website van de Bobath vereniging.

Volgende diagnoses komen in aanmerking voor Bobath-therapie:

Ontwikkelingsachterstand ︱ Voorkeurshouding bij een baby ︱ Cerebrale parese (CP) of hersenverlammingSpierziektesSpina bifidaSyndromale aandoeningen Genetische aandoeningen︱ Scoliose ︱…

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie richt zich op de ontwikkeling van het kind in zijn geheel .Psychomotoriek slaat niet enkel op ‘het kind beweegt’, maar ook ‘het kind beweegt doelgericht’ en ‘ het kind beweegt doelgericht in interactie met zijn omgeving en zijn innerlijke belevingswereld’.

Binnen het gearceerde gebied bevindt zich het werkveld van de psychomotorisch therapeut. Niet zuiver cognitief(verstandelijk), niet zuiver sociaal-emotioneel, maar juist de samenwerking tussen de cognitieve en sociaal-emitionele aspecten en de motorische ontwikkeling van een kind. Met andere woorden: de relatie tussen het denken en het doen. Psychomotorische therapie heeft een positief effect op het welbevinden van het kind. Het kind ervaart plezier en succeservaring in bewegen.


Schematisch overzicht van de persoonlijkheidsontwikkeling, psychomotoriek

Werkdomeinen binnen psychomotorische therapie:

 • Grove motoriek: evenwicht, coördinatie, balvaardigheden, sporten, fietsen
 • Fijne motoriek: kleuren, knippen, plakken, prikken, rijgen, schroeven draaien, veter strikken
 • Grafomotoriek en schrijfmotoriek ( pengreep, schrijfhouding, schrijftempo)
 • Lateraliteit (ontwikkelen handvoorkeur, bewegingsrichtingen als links, rechts)
 • Rekenvaardigheden
 • Visuele waarneming en visuomotoriek
 • Ruimtelijke oriëntatie (begrippen als onder, op, links, rechts,voor, achter...)
 • Lichaamsbesef
 • Schoolrijpheid, werkhouding, concentratie en volgehouden aandacht
 • Relaxatie
 • Kinderen met gedragsmoeilijkheden (werkhouding, faalangst)
 • Kinderen met motorische ontwikkelingsachterstand, ADHD, ADD, ASS, DCD

Respiratoire kinesitherapie

Ademhalingskinesitherapie heeft als doel het vrijmaken van de luchtwegen en longen van het kind door middel van verscheidene technieken. De technieken zijn afhankelijk van de leeftijd van het kind maar ze hebben allemaal hetzelfde doel, namelijk het evacueren van de slijmen om de luchtwegen vrij te maken.

Ademhalingstechnieken met PEP, flutter en anderen worden aangeleerd ter ondersteuning. Ook aerosoltherapie en neusspoelingen kunnen aan bod komen.

Indicaties voor ademhalingstherapie:

Bronchitis ︱ Bronchiolitis ︱ Longontsteking ︱ Hyperreactieve luchtwegen ︱ RSV ︱ Mucovisodose ︱ Primaire ciliarie dyskinesie ︱ Bronchopulmonaire dysplasie bij prematuren ︱ Mucoviscidose ︱ Bronchiëctasieën ︱

Relaxatietherapie

We beleven op een speelse manier allerlei yogahoudingen, concentratie-, ademhalings-, zintuig- , massage- en ontspanningsspelletjes. Hierdoor worden we ons bewuster van ons lichaam en nemen we het verschil waar tussen spanning en ontspanning.

Begeleiding van kinderen met overgewicht

Overgewicht bij kinderen kan op latere leeftijd zeer nefaste gevolgen hebben. Kinderen die reeds overgewicht hebben op 5-6 jarige leeftijd lopen een hoger risico om op volwassen leeftijd ook overgewicht te hebben. Daarom is het belangrijk om het probleem zo spoedig mogelijk aan te pakken.

Er wordt een individuele begeleiding aangeboden en er worden ook tips meegegeven aan de ouders/kinderen hoe ze bewegen kunnen implementeren in dagelijkse activiteiten. Alles wordt op een speelse manier gebracht waarbij zowel het welbevinden van het kind als het positief zelfbeeld centraal staan.

Studiebegeleiding

Uit mijn ervaring als leerkracht merk ik dat leerlingen niet (goed) weten hoe ze moeten studeren, er te veel afleidingen zijn tijdens het studeren, niet georganiseerd geraken, enorm onzeker zijn tijdens spreekoefeningen, last hebben van examenstress .... maar …

• Hoe kan je een presentatie geven als je je ademhaling niet onder controle hebt?

• Hoe kan je een goed examen afleggen als je stress hebt?

• Hoe kan je je (leren) concentreren?

• Hoe kan je inslapen of doorslapen in stressvolle periodes?

Met deze vragen kom ik dagelijks in contact. Af en toe doe ik zelfs wat oefeningen in de klas en de leerlingen merken het verschil zelf. Daarom denk ik dat yoga ook een plaatsje in het secundair onderwijs verdient. We leren onze jongeren immens veel, maar niet hoe ze met de druk van de huidige maatschappij moeten omgaan. Yoga en studiebegeleiding zijn voor mij dus complementair.

Meer info verkrijgbaar: elke_roesems@hotmail.com of 0476/64.02.46

Kinesitherapie en logopedie voor kinderen

Voor wie de algemene ontwikkeling niet zomaar vanzelf gaat

Kinesitherapie voor volwassenen

1. Evenwichtsonderzoek ︱ 2. Therapie

1. Evenwichtsonderzoek

Een uitgebreid technisch vestibulair onderzoek gebeurd meestal bij een Neus Keel Oor arts om de funcie van het evenwichtsorgaan na te gaan. Sommige patiënten worden doorverwezen naar een kinesitherapeut voor een functioneel onderzoek als gevolg van evenwichts- of vertigo problemen om al dan niet vestibulaire training te starten.
Het evenwichtsorgaan speelt een belangrijke rol in het behoud van het evenwicht en balans, oriëntatie in de ruimte en blikstabiliteit van de ogen. Er vindt een wisselwerking plaats tussen het evenwichtsorgaan in het binnenoor, visuele informatie verkregen via de ogen en informatie van spieren. Deze staan in verbinding met het centraal zenuwstelsel (CZS) om zo adequate spierbewegingen te produceren waardoor het lichaam stabiel is.

Volgende evenwichtsaspecten kunnen in kaart gebracht worden a.d.h.v een vestibulair onderzoek:

BPPV ︱ Duizeligheid ︱ Nekklachten ︱ Houdingsafwijking ︱ Oculomotoriek ︱ Balans ︱ Proprioceptie ︱ Gangpatroon ︱ Valrisico ︱ Geassocieerde klachten ( gehoorsklachten, hoofdpijn, ...)

2. Therapie

BPPV

Benigne paroxismale positievertigo (BPPV) betekent letterlijk ‘goedaardige, in aanvallen optredende, houdingsgebonden duizeligheid’.

Een patiënt met BPPV klaagt van korte (ongeveer maximaal 30 seconden durende) aanvallen van draaiduizeligheid (vertigo), eventueel gepaard gaand met misselijkheid en braken, uitgelokt door snelle, plotse hoofdbewegingen (zoals bijvoorbeeld draaien naar andere zijde in bed, bukken om iets op te rapen, gaan neerliggen of opstaan uit bed).

De draaiduizeligheidklachten worden veroorzaakt door een tijdelijke stoornis in het evenwichtsorgaan in ons binnenoor, met name de aanwezigheid van gehoorsteentjes of ‘oorkristallen’ die niet op hun juiste plaats zitten. Door het uitvoeren van bepaalde manoeuvres door de kinesitherapeut worden de oorkristallen terug op zijn plaats gebracht en functioneert het evenwichtsorgaan weer als tevoren.

bbpv: Benigne paroxismale positievertigo

Evenwichtsrevalidatie

Afhankelijk van de gestelde diagnose door de arts is er meestal een specifieke behandeling voor elk evenwichtsprobleem.

Vestibulaire revalidatie is een oefentherapie die gericht is op het verminderen van symptomen veroorzaakt door een evenwichtsdysfunctie. Primair bestaan deze symptomen uit duizeligheid, balansproblemen en visusproblemen. Secundair kunnen angst en depressie voorkomen. Als gevolg van deze symptomen zijn patiënten geneigd bepaalde bewegingen te vermijden met als gevolg afname van hun activiteiten niveau. Vestibulaire revalidatie heeft de volgende doelstellingen:

 • vermindering van duizeligheids- en visusproblemen
 • verbetering van evenwichtsstoornissen
 • verminderen van angst
 • verbeteren van activiteiten uit het dagelijks leven

Vestibulaire kinesitherapie doet beroep op de drie grote sensoriële systemen die een rol spelen in het behoud van het evenwicht: het visueel systeem, de proprioceptie en het vestibulair systeem. Het principe is als volgt: wanneer één van deze drie systemen uitvalt of dysfunctioneert, moeten de twee andere systemen extra inspanningen leveren om de stabiliteit van het individu te handhaven. Zo gaat een patiënt met een uitval van een evenwichtsorgaan, meer aandacht moeten schenken aan de visuele informatie evenals aan de informatie die hij uit zijn gewrichten en spieren haalt. Opdat de hersenen die extra inspanning zouden doen, moeten ze daartoe aangespoord worden: beweging is uitermate belangrijk om adequaat te kunnen recupereren! Hoe vaker men oefent, hoe beter!

Zo verloopt het dan ook tijdens de vestibulaire kinesitherapie: men gaat de 3 sensoriële systemen "uitdagen" om de centrale compensatie te optimaliseren. Hierbij maakt men gebruik van oneffen oppervlakten en brede vs versa smalle steunbasis om de proprioceptie te belasten. Om het visueel systeem uit te schakelen, plaatst men de patiënt soms in een donkere of duistere kamer. Specifieke oogoefeningen worden geoefend om de blikstabilisatie te trainen.

Aan de hand van vestibulaire training wint de patiënt aan stabiliteit en zelfzekerheid, duizelt hij minder in zijn hoofd en wordt hij stilletjes aan zelfstandiger en mobieler.

Volgende diagnoses komen in aanmerking voor vestibulaire therapie:
Uni- of bilateraal hypofunctie van het evenwichtsorgaan ︱ Ziekte van Ménière ︱ Post-operatieve ingreep aan het evenwichtsorgaan of in de hersenen

Kinesitherapie bij gehoorsproblemen en tinnitus

Bij aanmelding wordt u vermoedelijk doorverwezen door uw huisarts of Neus Keel Oor dokter. Vaak is er bij tinnitius (oorsuizen) geen onderliggende medische oorzaak vast te stellen. Oorsuizen gaat vaak gepaard met geassocieerde problemen als nekklachten, stress gerelateerde klachten ( verhoogde spierspanning, oppervlakkige ademhaling, ...) en hoofdpijn welke een negatieve invloed kunnen hebben op oorsuizen. Stress versterkt de spierspannig, wat de stress opnieuw verhoogt. Hierdoor blijft de verhoogde spierspanning onderhouden. Dit is dus een vicieuze cirkel dewelke doorbroken dient te worden.

Een gehoorprobleem kan heel wat spanning teweegbrengen. Een unilateraal gehoorprobleem (aan één zijde) zorgt vaak voor een asymmetrische luisterhouding dewelke aanleiding kan geven tot nekklachten. Verder vraagt communicatie erg veel inspanning waardoor dit als zeer vermoeiend ervaren kan worden. Een gehoorprobleem wordt voornamelijk in sociale situaties (groepsverband) bemoeilijkt waardoor dit een negatieve rol kan spelen in de omgevingssituatie van de patiënt. Dit kan een negatief effect hebben op de patiënt zijn welbevinden.

Relaxatietherapie

Het ervaren van stress en de aanwezigheid van een emotionele dysbalans kan vele oorzaken hebben. Lichamelijk kan zich dat uiten op verschillende manieren: oppervlakkige ademhaling, hyperventilatie, zich niet kunnen ontspannen, gespannen schouder-nek spieren, verminderd activiteitsniveau, ‘stressbal’ in de maag, in- of doorslaapmoeilijkheden, verminderde concentratie en verminderd prestatielevel op het werk.

Relaxatietherapie bestaat uit verminderen van de spanning in de schouder-nek spieren, het vergroten van het lichaamsbewustzijn, het aanleren van een goede buikademhaling, aanleren van algemene ontspannings -en relaxatietechnieken, stressmanagement en tips naar slaaphygiëne.

Volgende diagnoses komen in aanmerking voor deze therapie:
Emotionele dysbalans ︱ Depressie ︱ Stress gerelateerde klachten ︱ Gespannen schouder-nek spieren ︱ Hoofdpijn ︱ Gehoorproblemen ︱ Tinnitus (oorsuizen) ︱ Angst- en paniekaanvallen ︱ Hyperventilatie ︱ Slaapmoeilijkheden

Respiratoire kinesitherapie

Ademhalingskinesitherapie heeft als doel het vrijmaken van de luchtwegen en longen van de volwassene door middel van verscheidene technieken. De technieken zijn afhankelijk van de leeftijd van het kind maar ze hebben allemaal hetzelfde doel, namelijk het evacueren van de slijmen om de luchtwegen vrij te maken.

Ademhalingstechnieken met PEP, flutter en anderen worden aangeleerd ter ondersteuning. Ook aerosoltherapie en neusspoelingen kunnen aan bod komen.

Indicaties voor ademhalingstherapie:

Bronchitis ︱ Bronchiolitis ︱ Longontsteking ︱ Hyperreactieve luchtwegen ︱ RSV ︱ Mucovisodose ︱ Primaire ciliarie dyskinesie ︱ Bronchopulmonaire dysplasie bij prematuren ︱ Mucoviscidose ︱ Bronchiëctasieën ︱

Manuele lymfedrainage

Manuele lymfedrainage is een zachte massagetechniek om vochtophoping (=oedeem) te bestrijden. De duur van de therapie is afhankelijk van de mate van het oedeem. Vochtophoping kent verscheidene oorzaken maar het voornaamste principe is dat er een verstoring van onze waterhuishouding ontstaat.

Ons lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht waarbij het lymfestelsel zorgt een drainerende rol speelt. Indien er een verstoring in de waterhuishouding ontstaat, met vochtophoping als gevolg, is het manueel stimuleren van het lymfestelsel aangeraden om het overtollig vocht af te voeren.

Indicaties:

Lymfoedeem (na borstkanker) ︱ Oedeem van de onderste ledematen ︱ Zwellingen ︱ Verstuikingen ︱ Circulatiestoornissen

Perinatale kinesitherapie

Vanaf 26 weken zwangerschap mag er prenatale kinesitherapie gevolgd worden. Het aanleren van ontspanningsoefeningen, ademhalingstechnieken en persoefeningen komen hier aan bod. We besteden ook aandacht aan bekkeninstabiliteit, bekkenbodemproblemen en lage rugklachten.

Vanaf 6 weken na de bevalling kan er gestart worden met postnatale kinesitherapie. De zwangerschap heeft een grote invloed op het lichaam, het beïnvloedt onder meer de houding, soepelheid, evenwicht, stabiliteit, spierkracht en beweeglijkheid. We besteden tijdens deze sessies aandacht aan versterking van de buikspieren, reëducatie van de bekkenbodemspieren, verbeteren van lichaamshouding en bekkenstabiliteit.

Logopedie

Meer dan ooit leven wij in een communicatiemaatschappij. Dankzij een goede communicatie en taalbeheersing is het mogelijk om met anderen samen te leven. Bovendien is taal een belangrijke voorwaarde om goed te leren lezen, schrijven en rekenen. Communicatie- en taalstoornissen hebben bijgevolg een negatieve invloed op ons sociaal en emotioneel leven.

Logopedie richt zich op de hulpverlening bij communicatiestoornissen en leerstoornissen. Als logopedist onderzoek en behandelen we stoornissen en beperkingen op het gebied van communicatie, met name articulatie, spraak en taal bij kinderen. Daarnaast richt ik mij ook tot kinderen waarvan de schoolse prestaties beneden de verwachtingen zijn zoals bij problemen met leervoorwaarden alsook lees-, schrijf- en rekenstoornissen.

De opstart van de logopedische begeleiding gebeurt aan de hand van een voorafgaand verkennend gesprek en een onderzoek. Op die manier wordt een behandelplan opgesteld en wordt er bepaald aan welke frequentie de sessies zullen plaatsvinden.

De doelgroep waar we ons vooral op richten zijn kleuters en kinderen. U kan bij ons terecht voor onderzoek, diagnose, advies en behandeling van:

 • taalstoornissen (vertraagde taalontwikkeling, dysfasie, …)
 • articulatie (lispelen, foutieve uitspraak van klanken,…)
 • fonologische spraakstoornissen (Hodson en Paden methode, Metaphon,…)
 • vloeiendheidsstoornissen (stotteren)
 • eerstoornissen (lezen – dyslexie; spelling – dysorthografie en rekenen – dyscalculie)
 • Bereikbaarheid kinderlogopediste: Noémie berger, Noemie@depraktijkternat.be of 0497/73.33.78

Groepslessen

 • Mamaerobics: data 2018 volgen binnenkort
 • Babymassage: zaterdag 20 januari 2018 - 9:30u-11:30u
 • Knuffelturnen (Sherborne): op aanvraag
 • Kinderyoga: woensdagnamiddag
 • Tieneryoga: data 2018 volgen binnenkort
 • Hatha yoga volwassenen: maandagavond
 • Yin yoga volwassenen: donderdagavond
 • Zwangerschapsyoga: donderdagavond
 • Mama-baby yoga: data 2018 volgen binnenkort
 • Hipnobirthing: zondagochtend
 • Relaxatietherapie: 2017 dinsdagavond en 2018 woensdagavond
 • Seniorengym: dinsdagvoormiddag
 • Lachyoga

De groepslessen worden gegeven door ervaren therapeuten: kinesitherapeuten, (kinder)yogadocenten, bewegingscoach en relaxatietherapeuten

Bekijk hier onze folder met een overzicht van alle onze huidige groepslessenWorkshops najaar 2017

 • The LOVE method: GRATIS introductie-avond op 28 november in De Praktijk Ternat met Jean VANDERSMISSEN. Meer informatie vind je in de folder

urrooster groepslessen de praktijk ternat

1. Kinderyoga

Ook onze allerkleinsten ontkomen niet aan de druk van onze veeleisende maatschappij. Kinderen moeten steeds meer en beter presteren en soms ervaart een kind al op een zeer jonge leeftijd stress.

Kinderyoga is een speelse vorm van yoga, aangepast aan de belevingswereld van kinderen en een schitterend hulpmiddel om kinderen midden in de drukte toch zichzelf te laten zijn, zonder daarbij het eigen lichaamsgevoel te verliezen. Met eenvoudige, speelse oefeningetjes leren kinderen zichzelf tot rust te brengen, creatief te zijn, hun concentratie te verhogen en zich zekerder te voelen in hun kunnen.

Kinderyoga biedt prettige bewegingsvormen afgewisseld met rustmomenten waarbij de aandacht gaat naar de innerlijke beleving van hun kindzijn. Bovendien houdt kinderyoga het lichaam soepel, verbetert het de motoriek en versterkt het de spieren. Kortom: Kinderen ervaren op een ontspannen manier hoe fijn en veilig het is om zichzelf te zijn!

 • Voor wie ? Kindjes tussen 5 en 8 jaar
 • Waar ? De Praktijk Ternat, gemeentehuisstraat 34
 • Kinderyogadocente: Anja Szondi
 • Wanneer ? Woensdagnamiddag van 15:30 tot 16:30
  • Reeks 1 (5 lessen van jan tot net voor de Krokusvakantie) 10.01 - 17.01 - 24.01 - 31.01 - 7.02
  • Reeks 2 (5 lessen van 1 week na de Krokus tot voor de Paasvakantie) 28.02 - 7.03 - 14.03 - 21.03 - 28.03
 • Prijs ? Betaling per lessenreeks: 45 euro, Betaling voor 2 reeksen (10 lessen): 80 euro, één afzonderlijke les: 12 euro
 • Inschrijven ? Graag een mailtje met vermelding van de naam van je kind(eren) + je telefoonnummer naar anja@vitasense.be. Meer informatie vind je op onze facebookpagina

Kinderyoga De Praktijk Ternat


2. Yoezel

Yoezel dat is yoga, snoezelen en relaxatie.In kleine groepen leren kinderen zich ontspannen en tot rust komen. Via beweging leren we ons lichaam en onze emoties kennen. Er is ook ruimte voor creativiteit en spel.

Yoezel jij mee?

 • Voor wie ? kleuters vanaf 2,5 jaar
 • Waar ? De Praktijk Ternat, gemeentehuisstraat 34
 • Hoe laat ? Data en uren volgen binnenkort
 • Wanneer ? Data 2018 volgen binnenkort
 • Prijs ? € 52 voor de hele reeks

Plaatsen zijn beperkt, inschrijven is verplicht en kan via yoezel.ternat@gmail.com. Meer informatie vind je op onze facebookpagina of bekijk de folder hier

3. Seniorengym

Het ouder worden gaat gepaard met de afname van enkele lichamelijke functies zoals een afname van de spierkracht en elasticiteit. Dit kan ervoor zorgen dat we last krijgen aan onze spieren en gewrichten.

Gymnastiek is hiervoor de ideale oplossing:

 • Op maat afgestemde groepslessen
 • Spieren en gewrichten soepel houden
 • Positief effect op lenigheid en bloeddoorstroming

Iedere les bestaat steeds uit:

 • Opwarming
 • Spierversterkend deel
 • Conditioneel deel
 • Lenigheid en relaxatie

Het doel van deze lessen is het behoud van de zelfredzaamheid zodat dagelijkse activiteiten uitgevoerd kunnen worden zonder moe te worden. Alle lessen worden op muziek gegeven onder het motto: iedereen doet wat hij/zij kan. Bekijk de folder hier

 • Voor wie ? 65 +
 • Waar ? De Praktijk Ternat, gemeentehuisstraat 34
 • Seniorengym docente: Sandrien De Bel, kinesitherapeute
 • Wanneer ? Elke dinsdagvoormiddag van 10 - 11u
 • Prijs ? € 7 per les
 • Praktisch:Breng een handdoek, makkelijke kledij en eventueel een flesje water mee. Maximum van 8 aantal deelnemers per les
 • Inschrijven ? Graag een mailtje met vermelding van je naam + je telefoonnummer naar sandrien@depraktijkternat.be of via 0479/69.39.81.

4. Mamaerobics

Voor vrouwen die recent bevallen zijn en zich terug goed in hun vel willen voelen en (terug) willen starten met sporten met hun baby d.m.v. spierversteviging van buik-, rug-, arm- en beenspieren. Het starten van postnatale kine is een voorwaarde.

Inschrijving via info@mamaerobics.be of 0486/46.98.70

5. Relaxatietherapie

TRAINING

Een negenweekse training waarbij er technieken worden aangeleerd die u enerzijds helpen te ontspannen en anderzijds u weerbaar maken tegen stress: ademhaling, meditatie, yoga , focus, diepe relaxatie, anti- piekeroefeningen en verbetering van u lichaamsbewustzijn.

Meer informatie vind je op onze facebookpagina of bekijk de folder hier

LOSSE LESSEN

* Wat kan je verwachten?

Heb je nood aan ontspanning of ben je op zoek naar een manier om anders om te gaan met spanning? Dan zijn deze oefensessies zeker iets voor jou.

Elke dinsdagavond in 2017 en woensdagavond in 2018 leer je in kleine groepen van maximum 8-10 personen op een fijne en gemoedelijke manier 'stress' een plaats te geven in jouw leven. Door gebruik te maken van verschillende technieken zoals diepe relaxatie, meditatie, visualisatie, mindfullness en ontspannende yogabewegingen leer je bewust om te gaan met je lichaam en met je geest. Samen gaan we op zoek naar een geschikte manier om opnieuw een gezond evenwicht te vinden. Dit doen we door tijd vrij te maken voor jezelf, door te ontspannen, te onthaasten en door te genieten van een diepe innerlijke rust.

Naast ervaringsgerichte oefeningen is er ook ruimte om, als je dat wenst, te praten over je ervaringen en vragen te stellen. Er worden spraakopnames meegegeven van de oefeningen zodat men thuis kan oefenen. Het theoretisch stuk kan men nalezen in een kleine syllabus.

* Iets voor jou? De groep staat open voor mensen die meer ontspanningsmomenten in hun leven willen inbouwen en voor mensen die verlichting zoeken van de symptomen van bepaalde klachten, zoals spanningshoofdpijn, hyperventilatie, angst, burnout, slaapmoeilijkheden, pijnklachten, CVS enz.

* Wanneer gaan de lessen door? 2017: Elke dinsdag, 2018: elke woensdag 19u00 Tea-time 19u15 - 20u30 Relaxatietherapie

* Wat breng je mee? Gemakkelijke kledij

* Prijs en inschrijving Mogelijk via kinevoorschrift De lessen gaan door in kleine groep, dus best op tijd inschrijven Inschrijven kan per mail: karen@depraktijkternat.be of bellen naar het nummer 0477/64.32.51 Het is mogelijk om op elk moment bij de groepslessen aan te sluiten.

🙏🏻 LEREN RELAXEREN🙏

6. Yoga

Yoga brengt rust en balans in lichaam en geest. De groepslessen zijn voor iedereen toegankelijk: zowel beginners als alle niveaus.

Yoga - een aantal voordelen

 • Burn out preventie of herstel
 • Correct leren ademen en kalmeren van de geest
 • Opbouwen van kracht, flexibiliteit en balans
 • Verbeteren van concentratie en focus
 • Stimuleren van de stofwisseling, bloedcirculatie en energiepeil
 • Verhogen van de slaapkwaliteit.

HATHA YOGA: Elke les is opgebouwd rond een aantal vaste elementen zoals ademhalingsoefeningen, opwarmingsoefeningen, yogahoudingen en een diepgaande relaxatie… door een afwisseling van inspanning en ontspanning brengen we het zenuwstelsel tot rust en balans in het lichaam.

* Lesgeefsters: Véronique Vandersmissen, yogadocente

* Prijs: 120 euro voor 10 lessen.

* Lesdatum: maandagavond van 19.00u tot 20.30u op volgende data : 8 – 15 – 22 – 29 januari, 5 – 19 – 26 februari, 5 – 12 – 19 maart.

* Locatie: De Praktijk Ternat : Gemeentehuisstraat 34, 1740 Ternat Www.depraktijkternat.be

* Inschrijven kan via een mailtje met vermelding van jouw naam en telefoonnummer naar yogamagic@telenet.be

YIN YOGA: In Yin Yoga gebruiken we diepe stretches die we lang(er) aanhouden om het lichaam te ontspannen tot in het bindweefsel. Het opent en ontspant de gewrichten. Het brengt rust in je hoofd, helpt je om je lichaam eens echt goed te voelen en opgehoopte stress los te laten. Yin Yoga is de perfecte tegenhanger van een hectische levensstijl, een inspannende sportsessie of een stevige Hatha/Vinyasa practice. Je hebt geen specifieke ervaring nodig. Iedereen is welkom in deze les!

* Lesgeefsters: Maud Van Den Abbeele, yogadocente

* Prijs: 120 euro voor 10 lessen. Je kan losse lessen volgen aan 15€.

* Lesdatum: 10 opeenvolgende donderdagen (niet in de Krokusvakantie), telkens van 18u30 tot 19u45. Data: 18-25/1; 1-8-22/2; 1-8-15-22-29/3.

* Locatie: De Praktijk Ternat : Gemeentehuisstraat 34, 1740 Ternat Www.depraktijkternat.be

* Inschrijven kan via deradijs@yahoo.com. De groep blijft klein (max. 10 deelnemers).

ZWANGERSCHAPSYOGA: Birthlight zwangerschapsyoga baseert zich op traditionele Hatha Yoga oefeningen, aangepast aan het zwangere lichaam, en gecombineerd met nuttige, praktische tips voor deze bijzondere periode in je leven. We bewegen en stretchen op een leuke, verantwoorde manier. Je leert je zwangere lichaam beter kennen. We oefenen houdingen en bewegingen voor arbeid en bevalling, verlichten eventuele zwangerschapskwaaltjes en leren de ademhaling beheersen om het lichaam en de geest te ontspannen, nu en in de toekomst. Er is altijd tijd voor vragen of opmerkingen.

* Lesgeefsters: Maud Van Den Abbeele, yogadocente

* Prijs: 120 euro voor 10 lessen

* Lesdatum: 10 sessies op donderdag van 20.00u – 21.15u, van 18/1 tot en met 29/3

* Locatie: De Praktijk Ternat : Gemeentehuisstraat 34, 1740 Ternat Www.depraktijkternat.be

* Inschrijven kan via deradijs@yahoo.com. De groep blijft klein (max. 10 deelnemers).

Meer informatie vind je op onze facebookpagina

7. Lachyoga

Lachen ontspant, geeft meer energie en wapent je tegen de dagelijkse zorgen

Meer informatie over data en uren: Jean Vandersmissen – 0476 86 07 39 – jvdsmissen58@gmail.com

8. Babymassage

Babymassage is dé manier om even tijd te maken voor intens contact tussen jou en je baby. Het versterkt de verbondenheid en brengt een positieve kind-ouderrelatie tot stand.

Babymassage is geschikt voor baby’s van 6 weken tot 10 maanden en kan een oplossing bieden bij algemeen onrustig zijn, constipatie, prikkelbaarheid, slecht slapen…

Tijdens deze 2u durende les willen we jullie graag de basis van babymassage meegeven. We beginnen steeds met een korte uitleg, gaan daarna over tot de massage en we eindigen met een badje in de tummytub. Tot slot sluiten we af met tips voor ontwikkelingsstimulatie ( ruglig, buiklig, rollen, zitten,..) en leren we jullie inbakenen. Na de sessie kan je nog nagenieten van een kopje thee.

Wat mee te brengen? - makkelijke kledij voor mama/papa - luiertjes, doekjes, voeding voor je baby - twee grote badhanddoekken - een kaphanddoek - 2 grote tetradoeken (120*120cm voor jonge baby's en grotere doeken voor oudere baby's) voor het inbakenen - tummytub

Rustige baby’s, onrustige baby’s, borstgevoede baby’s, flesgevoede baby’s, huilende schatjes, slapende lieverds, vermoeide mama’s, mama’s vol energie, papa's… Iedereen is welkom tijdens deze workshop!

* Lesgeefsters: Sandrien De Bel en Karen De Marie, kinderkinesitherapeuten

* Prijs: 30 euro

* Lesdatum: Zaterdag 20 januari – 9.30u - 11.30u

* Locatie: De Praktijk Ternat : Gemeentehuisstraat 34, 1740 Ternat Www.depraktijkternat.be

* Inschrijven kan via karen@depraktijkternat.be of sandrien@depraktijkternat.be

9. Hipnobirthing

The Wise Hippo Birthing Programme is een complete zwangerschapscursus van 5x 3u. Je wordt holistisch voorbereid op de geboorte van je kindje en stapt weg van de cursus vol vertrouwen in de volgende stap: geboorte en ouderschap.

Onderwerpen die aan bod komen: - Hoe werkt je lichaam tijdens de geboorte - Ademhalingstechnieken - Lichaam en geest laten samen werken tijdens arbeid en geboorte - Loslaten van angst - De eerste momenten na de geboorte

Door middel van informatie, relaxatie, oefeningen, video's en gesprek ga je samen met je partner op pad door zwangerschap, arbeid, geboorte, bevalling en kraambed.

* Lesgeefsters:Anke Verhulst

* Lesdata: Zondag 7/1 – 14/1 - 21/1 - 28/1 - 4/2 : 10.00u - 13.00u

* Locatie: De Praktijk Ternat : Gemeentehuisstraat 34, 1740 Ternat Www.depraktijkternat.be

* Inschrijven kan via anke@ankeverhulst.be of 0494/87.89.66

10. Tieneryoga

Tieneryoga brengt de tieners in contact met zichzelf en hun lichaam. Het leert hen om rust te vinden in de hectische levensfase waarin ze zich bevinden. Er wordt aandacht gegeven aan thema's die voor hen belangrijk zijn: hoe ontwikkel je bepaalde kwaliteiten (zoals zelfvertrouwen, moed ...), hoe vertaal je emoties ... Tieneryoga is nog speels, niet te serieus: partneroefeningen, groepsoefeningen en spelletjes komen aan bod, maar ook een zonnegroet, uitdagende yogahoudingenen ... Een tieneryogales is dynamisch en ontspannend. Actie en ontspanning wisselen elkaar af. De ervaring leert dat jongeren heel veel nood hebben aan zachtheid, rust en relaxatie. Verder wordt er gewerkt rond oefeningen die ze in hun dagelijks leven kunnen toepassen: welke oefeningen kan je doen tijdens examens, ter bevordering van de concentratie, bij slecht slapen, angsten ...

Meer informatie over data en uren: elke_roesems@hotmail.com of 0476/64.02.47

teame

Hieronder vind je de procedure van aanmelding tot eindevaluatie

1

Intake

2

Motorisch onderzoek

3

Scoring en verslaggeving

4

Adviesgesprek

5

Behandeling

6

Evaluatie

1

Intakegesprek

Tijdens een eerste gesprek worden de moeilijkheden en bezorgdheden van de patiënt gesitueerd. Bij de aanmelding van uw kind komen in dit eerste contact zowel ouder als kind aan bod, om de hulpvraag zo specifiek mogelijk te bepalen.

2

Motorisch onderzoek

Voortvloeiend uit de hulpvraag worden de nodige gestandaardiseerde en genormeerde testen afgenomen om de sterktes en zwaktes van de volwassenen of het kind in kaart te brengen. Op basis van deze gegevens kan er een individueel begeleidingsplan opgesteld worden.

3

Scoring en verslaggeving

Er wordt een uitgebreid verslag opgemaakt met observaties, scores, conclusies en advies. Aan de hand van dit verslag kunnen andere betrokken partijen (artsen, leerkrachten, zorgcoördinator, CLB,..) op de hoogte gebracht worden van de onderzoeksresultaten, om een zo goed mogelijke samenwerking en begeleiding te bekomen.

4

Adviesgesprek

De resultaten van het onderzoek worden met de patiënt/ouders besproken en het verslag wordt indien gewenst ook doorgegeven naar de betrokken partijen( huisarts, pediater, specialist arts, school, CLB).

5

Behandeling

Indien gewenst start de therapie van de volwassenen patiënt/uw kind. Dit zal steeds op een individuele manier gebeuren, zo kan de therapie specifiek afgestemd worden. Gedurende de behandeling zal er ook voortdurende afstemming plaatsvinden door gerichte observaties en indien nodig tussentijdse gesprekken met de betrokken partijen (huisarts, specialist arts, ouders, de leerkracht, de zorgjuf, CLB,…).

6

Evaluatie

Op regelmatige tijdstippen worden de behandelingsdoelstellingen geherevalueerd en worden de vorderingen van de patiënt/uw kind besproken.

Mee te brengen bij uw eerste consult

Gelieve volgende documenten mee te brengen bij uw eerste consultatie

IDENTITEITSKAART
DOKTERSVOORSCHRIFT
KLEEFBRIEFJE VAN DE MUTUALITEIT
EVENTUELE ONDERZOEKSVERSLAGEN

Team

Karen De Marie

Kinesitherapeute

Karen De Marie - Kinesitherapeute - De Praktijk Ternat

Karen De Marie is als kinesitherapeute, afgestudeerd in Master revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie met specialisatie pediatrie aan de universiteit van Leuven. Na haar opleiding heeft ze zich verder toegelegd op psychomotoriek en neurologische revalidatie. In 2014 behaalde ze het postgraduaat in de pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen– Bobath therapie.

Hiernaast staat Karen als relaxatietherapeute in voor de begeleiding van kinderen en volwassenen met spanningsklachten.

Karen is naast de praktijk Ternat ook werkzaam op de dienst NKO, in het Centrum voor Gehoor- en Spraakrevalidatie 'Ter Sprake' van het UZ Gent.

Bijkomende gevolgde cursussen - studiedagen - workshops

0477/64.32.51

karen@depraktijkternat.be

Sandrien De Bel

Kinesitherapeute

Sandrien De Bel - Kinesitherapeute - De Praktijk Ternat

Sandrien De Bel is als kinesitherapeute, afgestudeerd in Master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie met specialisatie inwendige aandoeningen aan de VUB. Na haar opleiding heeft ze zich toegespitst op psychomotoriek en ademhalingskinesitherapie bij kinderen. Hiernaast is ze ook nog bezig met het postgraduaat vasculaire aandoeningen voornamelijk voor lymfedrainage bij borstkankerpatiënten.

Bijkomende gevolgde cursussen - studiedagen - workshops

0479/69.39.81

sandrien@depraktijkternat.be

Noémie Berger

Logopediste

Noémie Berger - Logopediste - De Praktijk Ternat

Noémie Berger is als logopediste, afgestudeerd in de Bachelor logopedie en audiologie – afstudeerrichting logopedie aan de hogeschool van Gent. Na haar opleiding heeft ze zich verder toegelegd op taalontwikkelingsstoornissen, vloeiendheidsstoornissen, articulatie- en spraakstoornissen. In 2014 behaalde ze ook het een diploma als Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs aan de HUB-KAHO te Brussel. Noémie is naast de praktijk Ternat ook werkzaam in een logopedische groepspraktijk te Halle en in het revalidatiecentrum De Poolster in Sint-Agatha-Berchem.

Bijkomende gevolgde cursussen - studiedagen - workshops

Opleiding tot stottertherapeute – AAS Gent - 2017

0497/73.33.78

noemie@depraktijkternat.be

Maud Van Den Abbeele

Yin Yoga, Zwangerschapsyoga en Mama-baby Yoga

Maud Van Den Abbeele - Yin Yoga, Zwangerschapsyoga en Mama-baby Yoga - De Praktijk Ternat

0473/76.92.70

deradijs@yahoo.com

Anke Verhulst

Hipnobirthing

Anke Verhulst - Hipnobirthing - De Praktijk Ternat

0494/87.89.66

anke@ankeverhulst.be

Katelijne Verbeiren

Mamaerobics

Katelijne Verbeiren - Mamaerobics - De Praktijk Ternat

0486/46.98.70

info@mamaerobics.beVéronique Vandersmissen

Hatha Yoga

Véronique Vandersmissen - Hatha Yoga - De Praktijk Ternat

0479/92.92.02

veroniquevandersmissen@hotmail.be

Anja Szondi

Relaxatietherapeute en kinderyoga

Anja Szondi - Relaxatietherapeute en kinderyoga - De Praktijk Ternat

0470/95.58.10

anja@vitasense.be

Elke Roesens

Tieneryoga en studiebegeleiding

Tieneryoga en studiebegeleiding - De Praktijk Ternat

elke_roesens@hotmail.comJean Vandersmissen

Lachyoga en 'The Love Method'

Jean Vandersmissen - Lachyoga en 'The Love Method - De Praktijk Ternat

0476/86.07.39

jvdsmissen58@gmail.com

Lien D'Hoe

Psycholoog en Yoezel

Lien D'Hoe - Psycholoog en Yoezel - De Praktijk Ternat

0485/65.81.61

yoezel.ternat@gmail.com

Tarieven

Als geconventioneerde therapeute, worden vooropgestelde tarieven en terugbetalingen van het RIZIV gehanteerd.

Elk kind heeft recht op een normale terugbetaling van 18 sessies kinesitherapie op jaarbasis. Een courant voorschrift van 9 of 18 sessies volstaat om de therapie te kunnen opstarten. Na deze 18 sessies krijgt u nog steeds een terugbetaling dewelke lager is dan voordien.

Indien blijkt in samenspraak met uw arts dat verdere behandeling raadzaam lijkt, is het mogelijk aan de hand van een motorisch onderzoek en bijhorende scores, een aanvraag in te dienen bij de mutualiteit (F-pathologie). Hierdoor heeft de patiënt/uw kind recht op een gewone terugbetaling van max. 60 kinesitherapieverstrekkingen per kalenderjaar. Na deze 60 verstrekkingen daalt eveneens de terugbetaling.

Indien uw kind uitgebreidere problemen ervaart, kan de geneesheer-specialist een aanvraag (E-pathologie) indienen bij de mutualiteit om een terugbetaling van meer dan 60 sessies te bekomen. Als geconventioneerde therapeute, worden vooropgestelde tarieven en terugbetalingen van het RIZIV gehanteerd.

Nieuws

Alle nieuwsberichten, foto's en filmpjes kan u hier terugvinden. Wil je op de hoogte blijven van het meest recente nieuws ? Volg dan De Praktijk Ternat op Facebook


NIEUW: Kinderyoga tijdens de Zomervakantie

We gaan op zomeravontuur en beleven op een speelse manier allerlei yogahoudingen, concentratie-, ademhalings-, zintuig- , massage- en ontspanningsspelletjes. Hierdoor worden we ons bewuster van ons lichaam en nemen we het verschil waar tussen spanning en ontspanning.

De sessies vinden plaats op dinsdag 05/07/2016 , 12/07/2016, 19/07/2016, 02/08/2016, 09/08/2016, 16/08/2016, 23/08/2016 en 30/08/2016 van 17.30u-18.30u of vrijdag 15/07/2016 en 22/07 van 10.00u-11.00u. De kostprijs per sessie is 12 euro.

NIEUW: Schrijfkriebels tijdens de Zomervakantie

Met behulp van muziek, rijmpjes, spelletjes en fantasietekeningen wordt een vloeiend handschrift voorbereid om uw kind klaar te stomen voor het nieuwe schooljaar. Dit door het combineren van grof-en fijnmotorische bewegingen in de lucht en op papier. De bewegingen worden vaak symmetrisch uitgevoerd, met beide handen. Het verbetert zowel het lichaamsbewustzijn als oog-handcoördinatie en stimuleert naast een soepele schrijfbeweging ook kruisbewegingen tussen de ogen en hersenen. Niet het aanleren van letters wordt behandeld maar de bewegingen die met het (voorbereidend) schrijven gepaard gaan.

De abstracte schrijfbewegingen worden omgezet in zowel rechte, schuine als gebogen lijnen en vormen. Naast vingermotoriek, het hanteren van een juiste pengreep als handvaardigheid komt ook de sensomotoriek aan bod door gebruik te maken van verschillende materialen zoals krijt, verf, zand en wasco’s. Dit alles draagt bij tot zowel de voorbereiding naar het uiteindelijke schrijven als het onderhouden en bevorderen van het uiteindelijke schrijfproces.

De sessies vinden plaats op woensdag 17/08/2016 en 24/08/2016 van 10.30u-12.00u of donderdag 18/08/2016 en 25/08/2016 van 16.30u-18.00u. De kostprijs per sessie is 15 euro.

Contact

Hieronder vindt u ons adres en contactgegevens. Heb je nog vragen aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

Contacteer ons

De Praktijk Ternat
Gemeentehuisstraat 34
1740 Ternat

Karen: 0477/ 64.32.51
Sandrien: 0479/ 69.39.81
Noemie: 0479/ 73.33.78
karen@depraktijkternat.be
sandrien@depraktijkternat.be noemie@depraktijkternat.be